Tel: 024-35742022/ext.205-245

English / Tiếng Việt

Đăng ký tham dự

I. CÔNG VĂN MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Kính mời Quý vị tải Công văn tại đây: Download PDF

II. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Mời Quý vị điền thông tin đăng ký tham dự vào mẫu dưới đây: